Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất thuốc - Học viện Quân y

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng sản xuất thuốc thực nghiệm, Học viện Quân y được thành lập 01/12/1993 trên cơ sở hợp nhất Labo Nghiên cứu tách chiết thành phẩm máu (K60 - thành lập 1974) và Ban Quản lý sản xuất thuốc (J9 - thành lập 1981). Tính từ ngày thành lập đơn vị tiền thân đầu tiên đến nay, Trung tâm đã có trên 40 năm xây dựng và phát triển. Trong suốt quá trình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y, Trung tâm đã có những bước phát triển, trưởng thành và trở thành cơ cở nghiên cứu ứng dụng sản xuất có uy tín trong và ngoài quân đội.
Xem thêm